ТЕХНИКИ

Базовые техники для Шодан и Нидан

Shodan

     
Suwari Waza
01 Nukite
02 Atemi (Kasumi No-To)
03 Uto No-To
04 Hiza Gatame
05 Hiki Otoshi
06 Aiki Nage
07 Kote Gaeshi
08 Gassho Dori
09 Ude Osae Dori
10 Mune Osae Dori
11 Uchi Komi Dori
Hantachi Waza
11 Yoko Katate Osae Dori
12 Yoko Morote Osae Dori
Tachi Waza
13 Shuto Zame
14 Atemi (Kasumi No-To, Uto No-To)
15 Hiki Otoshii
16 Aiki Nage
17 Kote Gaeshi Dori
18 Gassho Dori
19 Ude Osae Dori
20 Mune Osae Dori
21 Ude Mune Osae Dori
22 Uchi Komi Dori
23 Uchiro Zeme Otoshi
24 Kubi Jime Nage
23 Uchiro Kubi Jime Nage
Hanbo Waza
01 Nukite Dori
02 Uchi Komi Dori Nage
03 Uchi Komi Shihon Nage
04 Hara Gatame Nage
05 Hara Jime Otoshi
06 Kubi Jime Gatame
07 Yoko Otoshi
08 Yoko Men Shihon Nage
09 Yoko Gaeshi Otoshi
10 Ude Maki Dori
11 Hara Dori Gakun
12 Yoko Kubi Jime Dori

Nidan

     
01 Kawa Semi
02 Ude osae Dori
03 Mune Osae Dori
04 Uchi Komi Dori
05 Koto Gaeshi Dori
06 Gassho Dori
07 Kote Dori
 01 Mae Ryote Osae Dori 01 Kawa Semi
02 Maki Komi Dori
03 Aya Dori
04 Shuto Jime
05 Koto Gaeshi Dori
06 Gassho Dori
07 Ude Osae Dori
08 Mune Osae Dori
09 Uchi Komi Dori
10 Kote Dori
11 Uchi Komi Kote Dori
12 Mune Osae Kote Dori
13 Shiho Nage
14 Ushiro Shiho Nage